Historia


Nasza szkoła została utworzona decyzją władz oświatowych w roku 1961. W jej skład wchodziło wtedy Technikum Ekonomiczne Nr 7 i Zasadnicza Szkoła Handlowa Nr 6. Inauguracja roku szkolnego odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 przy ul. Felińskiego 15, gdzie mieściła się pierwsza siedziba powołanych szkół. Pierwszy rok szkolny 1961/1962 rozpoczęło 779 uczniów. Już w rok później, bo w 1962 powstało Technikum Ekonomiczne dla Pracujących. W 1963 roku Szkoła Handlowa stała się odrębną jednostką organizacyjną i została przeniesiona na ulicę Fontany.


W 1967 roku decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego Miasta Stołecznego Warszawy szkoła otrzymała nowy lokal przy ulicy Kolektorskiej 9/11, który służy nam do dzisiaj. Od tego roku szkoła funkcjonowała jako Liceum Ekonomiczne Nr 7.


W dziesiątą rocznicę istnienia 30 września 1971 roku ówczesny Kurator Okręgu Szkolnego Miasta Stołecznego Warszawy Pan Wiesław Kulmiński nadał szkole imię Stanisława Staszica, który miał towarzyszyć naszej młodzieży w codziennej trudnej pracy, dając przykład obecnym pokoleniom Polaków. W czerwcu 1972 roku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru szkoły.


W 1985 roku szkoła rozpoczęła współpracę z Warszawską Spółdzielnią Spożywców "Społem", efektem czego było powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 27, kształcącej w specjalności "sprzedawca". Zakłady patronackie: WSS "Społem" i Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa ZREMB umożliwiały realizację praktyk zawodowych uczniom liceum ekonomicznego i szkoły zawodowej.


We wrześniu 1985 Kurator Oświaty i Wychowania po raz kolejny zmienił nazwę szkoły, powołując Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 10, w skład którego weszły następujące jednostki: Liceum Ekonomiczne Nr 7 im. Stanisława Staszica, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących Nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27.


W latach 90-tych nawiązaliśmy współpracę za szkołą komunalną w Linkoping w Szwecji oraz szkołą handlową w Höxter w Niemczech, z którą nadal prowadzona jest systematyczna wymiana uczniowska w czerwcu i październiku każdego roku. Doskonalimy wtedy język niemiecki, angielski oraz pogłębiamy wiedzę o kulturze naszych narodów. W 2005 roku odbyły się w Warszawie i Höxter uroczyste obchody 10-letniej współpracy z udziałem władz, dyrekcji, nauczycieli a przede wszystkim młodzieży naszych szkół.


W październiku 2004 roku Technikum Ekonomiczne Nr 7 otrzymało certyfikat "Szkoły z klasą" w projekcie "Gazety Wyborczej" oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.


8 maja 1992 roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Saszicowskich. Umożliwia nam to częste kontakty z młodzieżą z innych szkół staszicowskich. Uczniowie biorą wtedy udział w corocznych konkursach wiedzy o Stanisławie Staszicu, uczestniczą w sympozjach szkół staszicowskich i podobnych spotkaniach. W czerwcu każdego roku zbieramy się w jednej ze szkół na obszarze Polski i wymieniamy doświadczeniami z dziedziny kultury i edukacji. Natomiast co dwa lata we wrześniu widujemy się w Pile na "Muzealnych Spotkaniach Staszicowskich".


W marcu 2005 r. w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2005 rokiem Wielkiego Polaka Stanisława Staszica, nasza szkoła zorganizowała Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich.


Od roku szkolnego 2008/2009 w skład Zespołu Szkół Nr 10 wchodzi Technikum Nr 25 kształcące w zawodach: technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista oraz technik spedytor.


Obecnie szkoła liczy około 550 uczniów, co pozwala na budowanie i umacnianie pozytywnych relacji wśród młodzieży oraz umożliwia stworzenie właściwej atmosfery nauki.