Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Warszawie

Dane teleadresowe
ulicaPerzyńskiego 10
kod pocztowy01-883
miejscowośćWarszawa
dzielnicaBielany
telefon22 8332868
fax22 8332868
e-mailzs10@edu.um.warszawa.pl
NIPPerzyńskiego 10
REGONPerzyńskiego 10
wwwhttps:\\zs10.pl

Przedmiot działalności

W skład Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie wchodzą:
Technikum nr 25 kształcące w zawodach:
 • technik informatyk
 • technik spedytor
 • technik organizacji turystyki
 • technik ekonomista
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie:

realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie szkoły i programie wychowawczym obowiązującym w szkole.
W szczególności szkoła:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia technikum oraz świadectwa maturalnego,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i w miarę posiadanych możliwości,
 • kształtuje umiejętności i nawyki celowego, planowego działania oraz sprawnej oceny efektów swojej pracy,
 • kształtuje umiejętności, które pomogą absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kształcenia i kreowaniu własnej kariery zawodowej,
 • zapewnia pracownikom i uczniom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych i poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, dąży do kształtowania postaw wzajemnego szacunku, tolerancji i sprawiedliwości,
 • organizuje naukę religii i etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • prowadzi zajęcia indywidualne według potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków,
 • sprawuje funkcje opiekuńcze w stosunku do uczniów uwzględniając ich wiek, możliwości rozwojowe, potrzeby środowiska, dostosowując je do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Władze szkoły

Władze Zespółu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie
Dyrektor szkoły: Ewa Gumieniak
Wicedyrektor: Grażyna Zaremba
Kierownik szkolenia praktycznego: Alicja Skutnik

opublikowano: 25 maj 2021

Rada Rodziców


Santander Bank Polska
86 1090 1014 0000 0001 1038 2251

Rada Rodziców jako jeden z organów Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie działa na podstawie uchwalonego Regulaminu Rady Rodziców oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaoświatowegoi Statutem Zespołu Szkół nr10.

opublikowano: 25 maj 2021
opublikowano: 25 maj 2021

Pozostałe dokumenty szkolne

opublikowano: 25 maj 2021