Mobilności zagraniczne w ramach projektu POWERVET zrealizowane

Wszystkie mobilności zagraniczne, zaplanowane w ramach projektu pt. „Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego”, którego autorem i koordynatorem jest Anna Polewczyk, zakończyły się sukcesem.
Nasz projekt realizowany jest w ramach projektu wspólnotowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Głównym celem projektu jest dobre przygotowanie uczniów, przyszłych absolwentów do roli uczestników współczesnego rynku, ze znajomością języków obcych, otwartych na inne kultury, wyposażonych w pakiet kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do stale rosnących wymogów pracodawców, poprzez organizację staży zawodowych
w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz poprawa kompetencji kadry pedagogicznej poprzez udział w mobilnościach typu Job Shadowing.
Realizacja wspólnotowych projektów mobilnościowych to jeden z elementów Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły oraz Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły.
To już szósty projekt mobilności zawodowej ,autorstwa Anny Polewczyk, zrealizowany przez Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, we współpracy międzynarodowej. Naszym zagranicznym partnerem projektu jest instytucja Education and Training Network – ETN, która ma swoje agencje w różnych krajach UE, w tym:
- ETN Tribeka Training Lab. Malaga , Hiszpania , https://www.tribeka.es
- ETN Training Vision Ireland, Cork, Irlandia, www.trainingvisionireland.com
W bieżącym przedsięwzięciu wzięło udział 42 uczestników, w tym 30 uczniów i 12 nauczycieli. Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista oraz technik informatyk, odbyli staże w Cork w Irlandii, zgodnie z programem dostosowanym do profilu kształcenia, zdobywając pierwsze doświadczenie zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie. Nasze staże zagraniczne ukierunkowane są na rozwój kompetencji zawodowych, i językowych, a przede wszystkim umożliwiają pozyskanie kompetencji miękkich, takich jak: samodzielność, pewność siebie, umiejętność pracy w wielokulturowym zespole oraz radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku, otwartość na nowe wyzwania poszanowanie odmienności kulturowej itp. Są to cechy cenione przez pracodawców na współczesnym rynku pracy. Dodatkową atrakcją dla uczestników projektu, były wycieczki zorganizowane w ramach programu kulturowego, w tym:
-Ring of Kerry https://ringofkerrytourism.com
- Cliffs of Moher https://en.wikipedia.org/wiki/Cliffs_of_Moher
- .Dingle Bay www.dinglebayhotel.com/
- Cork City Gaol and Radio Museum https://www.discoverireland.ie/.../cork-city-gaol-radio-museum.../
Nauczyciele odbyli mobilność typu Job Shadowing w Maladze oraz w Cork. Mieli oni okazję obserwacji zajęć, prowadzonych przez zagranicznych kolegów w takich szkołach, jak IES La Rosaleda w Maladze, https://ieslarosaleda.com , czy też w Ashton School w Cork https://ashton.ie , jak również porównania systemów edukacji w Hiszpanii, czy też w Irlandii,
z systemem obowiązującym w Polsce. Dzięki udziałowi w mobilności zagranicznej nauczyciele poprawili kompetencje językowe, jak również pozyskali cenne doświadczenia zawodowe, które przeniosą na grunt naszej szkoły oraz wykorzystają na ścieżce własnego awansu zawodowego.
Potwierdzeniem pozytywnego zaliczenia szkolenia zagranicznego są uzyskane certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, z wykazem nabytych kompetencji zawodowych, językowych, organizacyjnych i społecznych oraz TIK. Europass Mobilność jest atrakcyjnym elementem każdego CV. Dzięki temu dokumentowi można wyróżnić się z tłumu, chociażby w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Udział w projekcie jest bez wątpienia, nie tylko ważnym doświadczeniem zawodowym, ale również wspaniałą przygodą, z której wspomnienia zostaną zapamiętane na długo.

AP