NOWE MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W LATACH 2020-2021

KOLEJNY SUKCES NASZEGO PROJEKTU W KONKURSIE WNIOSKÓW 2019 W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+!!!


https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/KA102_komunikat_wyniki_strona_VET_2019.pdf
Tytuł projektu: Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy. Organizacja wnioskująca: Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Celem naszego projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli, ułatwienie im dalszego rozwoju zawodowego oraz dobre przygotowanie uczniów, przyszłych absolwentów do roli uczestników współczesnego rynku, ze znajomością języków obcych, otwartych na inne kultury, wyposażonych w pakiet kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do stale rosnących , wymogów pracodawców poprzez organizację staży zawodowych za granicą , w ramach programu ERASMUS+, we współpracy ze sprawdzonym partnerami z Niemic , Włoch oraz Irlandii. Cele przedsięwzięcia są spójne z założeniami Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły oraz Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły na lata 2018 – 2020.
Za organizację mobilności za granicą będą odpowiedzialne następujące instytucje partnerskie:
1) ETN Training Vision Cork Ireland;
2) ETN Sistema Turismo s.r.l. , Rimini , Włochy;
3) Europa Direkt e.V. Drezno, Niemcy;
4) ADC Technolog Training (Ireland) Ltd Dublin.
Kontynuacja współpracy ze sprawdzonymi partnerami to jeden z trwałych rezultatów poprzednio zrealizowanych projektów w ramach programu Erasmus+ oraz POWER. Rola instytucji partnerskich zostanie określona w zawartych umowach oraz Memorandum of Understanding , co ułatwi realizacje poszczególnych obszarów zaplanowanego przedsięwzięcia i zminimalizuje ryzyko niepowodzeń. Program mobilności dla każdej grupy uczestników został uzgodniony już na etapie wnioskowania w oparciu o profil zawodowy uczestników . Może on być modyfikowany w zależności od indywidualnych możliwości i predyspozycji każdego uczestnika oraz warunków organizacyjnych przedsiębiorstwa zagranicznego ( miejsca mobilności) . Instytucje partnerskie dołożą wszelkich starań , aby założenia projektu były zrealizowane w najwyższą jakością. Bogate doświadczenie wszystkich instytucji zaangażowanych w realizacje bieżącego projektu jest gwarancją sukcesu przedsięwzięcia.
W ramach realizacji przedsięwzięcia, instytucje partnerskie zaplanowały następujące mobilności:
I. JOB SHADOWING w zagranicznych placówkach kształcenia zawodowego:
17-21 lutego /2020 - Cork Irlandia - 6 nauczycieli
18 -22 stycznia /2021 - Rimini - 6 nauczycieli
W przedsięwzięciu wezmą udział nauczyciele przedmiotów zawodowych ekonomiczno –
informatycznych.
Cele job shadowing:
• poznanie i zrozumienie systemu edukacyjnego i sposobów kształcenia praktycznego we Włoszech
i w Irlandii;
• poznanie sposobu zarządzania szkoła w innych krajach UE i podjęcie na podstawie zdobytego doświadczenia próby wdrożenia dobrych praktyk w polskiej szkole;
• wzajemna wymiana dobrych praktyk;
• poznanie form współpracy szkól zagranicznych ze środowiskiem lokalnym, w tym z pracodawcami;
• zrozumienie korzyści z umiędzynarodowienia na poziomie edukacji technicznej i zawodowej
w branży informatycznej i ekonomicznej;
• poprawa umiejętności komunikowania się w języku angielskim w pracy i życiu codziennym.
II. STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW W ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH:
a) Technik Ekonomista - 3 tygodniowy staż w Cork/ Irlandia ,

Dwie 10- osobowe grupy uczniów , w następujących terminach:
1 grupa : 9 - 27 marca 2020
2 grupa: 8 - 26 marca 2021
b) Technik informatyk – 4 tyg. staż w Dublinie/ Irlandia
Dwie 10- osobowe grupy uczniów , w terminach:
1 grupa: 13 stycznia - 7 lutego 2020 r.
2 grupa: 11 stycznia - 5 lutego 2021 r.
c) Technik spedytor- 4 tyg. staż w Dreźnie / Niemcy, w terminach:
1 grupa: 13 stycznia - 7 lutego 2020 r.
2 grupa: 11 stycznia - 5 lutego 2021 r.
Uczestnikami przedsięwzięcia będą uczniowie w wieku 17/18 lat, z klas 3 Technikum, kształcących
się w zawodach : technik ekonomista, informatyk oraz spedytor, którzy otrzymają najwyższą liczbę
punktów w procesie rekrutacji. Każdej grupie uczniów będzie towarzyszył nauczyciel
z Polski, odpowiedzialny za monitoring przebiegu stażu, wszechstronne wsparcie uczestników
w czasie pobytu za granicą oraz kontakty z koordynatorem projektu z instytucji wysyłającej. Osiągnięcia uczniów będą oceniane w oparciu o Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) . System ten umożliwi ustanowienie ogólnych ram współpracy między partnerami projektu, określonych w porozumienie o partnerstwie (Memorandum of Understanding) .
Uczestnicy , każdego typu mobilności, wezmą udział w kursie, w ramach przygotowania do stażu zagranicznego ( przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne – 50 godzin dla każdej grupy).
Potwierdzeniem pozytywnego zaliczenia mobilności zagranicznej będą certyfikaty wystawione przez
organizacje partnerskie oraz dokumenty Europass Mobilność z opisem nabytych kompetencji
językowych, kulturowych organizacyjnych i społecznych. Uczestnicy mobilności wezmą aktywny
udział w ewaluacji projektu oraz upowszechnianiu jego rezultatów.

Autor i Koordynator Projektu
Anna Polewczyk